How to for new startup / services @gsOnlineStartup?

Before starting a project, we do check for details from the customers. Understanding their business, getting details and many others. Here are few required steps we do, before getting a project startup.

  1. Understanding the domain of the new startup.
  2. Understanding the requirements of the new startup.
  3. Understanding the online and marketing budget of the new startup.
  4. Analysing online development.
  5. Plan for marketing and socializing the startup (if required).

For more details, please contact: info@gsonlinestartup.com or check our facebook: https://www.facebook.com/gsOnlineStartup/ updates for latest news.

เริ่มต้นใหม่อย่างไร

ก่อนเริ่มโครงการเราจะตรวจสอบรายละเอียดจากลูกค้า ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจรับรายละเอียดและอื่น ๆ อีกมากมาย นี่คือขั้นตอนที่เราต้องทำก่อนที่จะเริ่มโครงการ

  1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนของการเริ่มต้นใหม่
  2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของการเริ่มต้นใหม่
  3. ทำความเข้าใจกับงบประมาณออนไลน์และการตลาดของการเริ่มต้นใหม่
  4. วิเคราะห์การพัฒนาออนไลน์
  5. วางแผนสำหรับการตลาดและโซเชียลเริ่มต้น (ถ้าจำเป็น)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: info@gsonlinestartup.com หรือตรวจสอบ facebook ของเรา: https://www.facebook.com/gsOnlineStartup/ สำหรับข่าวล่าสุด